باب یازدهم: در آنكه سرّ غیب و روح نه توان گفت و نه توان