باب سیزدهم: در ذمِّ مردمِ ب‍یحوصله و معانی كه تعلّق به