باب بیست و یكم: در كار با حق گذاشتن و همه از او دیدن