باب بیست و چهارم:درآنكه مرگ لازم وروی زمین خاك رفتگانست