شمارهٔ ۲ - بر تخت نشستن شاه اسماعیل

جمشید فلک سریر شاه اسمعیل
کش افسر خورشید تبارک بادا
تاریخ جلوسش از فلک جستم گفت :
ایام شه نوش مبارک بادا