شمارهٔ ۱۰ - هجو هم خوب می‌توانم گفت

ای صبا خواجه را ز بنده بگو
که در مدح می‌توانم سفت
ور به زشتی و ناخوشی‌افتد
هجو هم خوب می‌توانم گفت