رباعی شمارهٔ ۲۹

...
...
رخسارهٔ او پرده عشاق درید
با آن که نهفته دارد اندر پرده