بخش ۶ - سال در موضوع فکرت

کدامین فکر ما را شرط راه است
چرا گه طاعت و گاهی گناه است