بخش ۱۴ - سال از ماهیت من

که باشم من مرا از من خبر کن
چه معنی دارد اندر خود سفر کن