بخش ۲۴ - سال از شرایط شناخت وحدت و موضوع شناخت عرفانی

که شد بر سر وحدت واقف آخر
شناسای چه آمد عارف آخر