بخش ۲۶ - سال از کیفیت جمع بین وحدت و کثرت

اگر معروف و عارف ذات پاک است
چه سودا در سر این مشت خاک است