بخش ۲۹ - سال از معنی انا الحق

کدامین نقطه را نطق است «اناالحق»
چه گویی هرزه بود آن یا محقق