بخش ۳۳ - سال از معنی وصال

چرا مخلوق را گویند واصل
سلوک و سیر او چون گشت حاصل