بخش ۳۶ - سال از ماهیت قرب و بعد و امکان وصال با حق

وصال ممکن و واجب به هم چیست
حدیث قرب و بعد و بیش و کم چیست