بخش ۴۷ - سال از کیفیت جدایی میان قدیم و محدث

قدیم و محدث از هم چون جدا شد
که این عالم شد آن دیگر خدا شد