بخش ۵۸ - سال از معنی بت و زنار و ترسایی

بت و زنار و ترسایی در این کوی
همه کفر است ورنه چیست بر گوی