گزیدهٔ غزل ۹۶

هر کرا کن مکن و هوش و خرد در کار است
مشنو از وی سخن عشق که او هشیار است