گزیدهٔ غزل ۱۷۸

در نیک کوش کت بد و نیک اربه طینتست
کز خاک راست راست براید گیاه کج