گزیدهٔ غزل ۲۱۰

خالیست به کنج لب خون خوار رهٔ او وای
کان داغ برای دل بریان که دارد ؟