پاره ۱۰

به دشمن بر، از خشم آواز کرد
تو گفتی مگر تندر آغاز کرد