پاره ۱۱

نفس را به عذرم چو انگیز کرد
چو آذر فزا آتشم تیز کرد