پاره ۱۵

یکی بزم خرم بیاراستند
می و رود و رامشگران خواستند