پاره ۱۷

کفیدش دل از غم، چون آن کفته نار
کفیده شود سنگ تیمار خوار