پاره ۱۸

درخش، ارنخندد به وقت بهار
همانا نگرید چنین ابر زار