پاره ۱۹

به دامم نیامد بسان تو گور
رهایی نیابی، بدین سان مشور