پاره ۲۰

رسیدند زی شهر چندان فراز
سپه خیمه زد در نشیب و فراز