پاره ۲۴

به یک باد اگر بیشتر تار رنگ
که باشد که بیشی بود بی درنگ