پاره ۲۵

دو جوی روان از دهانش زخلم
دو خرمن زده بر دو چشمش زخیم