پاره ۲۷

مکن خویشتن از ره راست گم
که خود را به دوزخ بری بافدم