پاره ۲۹

اگر باشگونه بود پیرهن
بود حاجت برکشیدن زتن