پاره ۳۱

وگر پهلوانی ندانی زبان
ورز رود را ماورالنهر دان