پاره ۳۵

نشسته به صد چشم بر باره‌ای
گرفته به چنگ اندرون باره‌ای