پاره ۳۹

جوان بودم و پنبه فخمیدمی
چو فخمیده شد دانه برچیدمی