پاره ۴۰

جوان چون بدید آن نگاریده روی
به سان دو زنجیر مرغول موی