پاره ۴۳

بدین آشکارت ببین آشکار
نهانیت را بر نهانی گمار