پاره ۳

زرع و ذرع از بهار شد چو بهشت
زرع کشتست و ذرع گوشهٔ کشت