پاره ۷

گاو مسکین ز کید دمنه چه دید؟
وز بد زاغ بوم را چه رسید؟