پاره ۹

گرچه نامردمست آن ناکس
نشود سیر ازو دلم یرگس