پاره ۱۰

دخت کسری ز نسل کیکاوس
درستی نام، نغز چون طاوس