پاره ۱۵

خویش بیگانه گردد از پی دیش
خواهی آن روز مزد کمتر دیش