پاره ۱۶

از بزرگی که هستی، ای خشنوک
چاکرت بر کتف نهد دفنوک