پاره ۱۹

من چنان زار ازان جماش درم
همچو آتش میان داش درم