پاره ۲۰

جان ترنجیده و شکسته دلم
گویی از غم همی فرو گسلم