پاره ۲۲

بودنی بود، می بیار اکنون
رطل پرکن ، مگوی بیش سخون