پاره ۲۷

آن که نشک آفرید و سرو سهی
وان که بید آفرید و نار و بهی