پاره ۱

شبی دیرند و ظلمت را مهیا
چو نابینا درو دو چشم بینا