پاره ۳

چراغان در شب چک آن چنان شد
که گیتی رشک هفتم آسمان شد