پاره ۴

چو یاوندان به مجلس می گرفتند
ز مجلس مست چون گشتند رفتند