پاره ۵

نیارم بر کسی این راز بگشود
مرا از خال هندوی تو بفنود