پاره ۸

الهی، از خودم بستان و گم کن
به نور پاک بر من اشتلم کن